W związku z faktem, że podczas korzystania z naszego serwisu pod adresem https://lando.org.pl, świadcząc usługi dokonujemy przetwarzania danych osobowych, szczegółowo wymienionych podczas ich gromadzenia, w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia lub klauzule szczegółowe, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem tak zebranych danych osobowych będą:

Przedsiębiorcy: Patrycja HARTWIG – WOJTACHA, NIP 6452180334 i Rafał WOJTACHA, NIP 6451219413, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą

OŚRODEK JEŹDZIECKI LANDO-HODOWLA KONI SPÓŁKA CYWILNA RAFAŁ WOJTACHA, PATRYCJA HARTWIG-WOJTACHA

z siedzibą w Ptakowicach, woj. ŚLĄSKIE, pow. tarnogórski, gm. Zbrosławice, miejsc. Ptakowice, ul. Pod Lasem, nr 11, 42-674, poczta Ptakowice, posiadająca NIP: 6452268721
REGON: 277711663,

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@lando.org.pl lub pisemnie na wskazane adresy siedziby administratora.

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane w celu:

a. wynikającym z udzielonej przez Panią / Pana zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b. wykonania umowy, lub świadczonej usługi na podstawie art. Art.6 ust. 1 lit. b) RODO
c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze, na podstawie Art.6 ust. 1 lit. c) RODO;
d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, Art.6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach archiwalnych (dowodowych);
e. marketingu produktów własnych –jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, zgoda ta będzie podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych

Dane, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez prawo podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, a także do czasu określonego przez prawo w przypadku, gdy przetwarzanie będzie wynikała z konieczności wykonania wskazanego obowiązku.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: Naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy; Innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne oraz podmiotom finansującym w tym bankom w celu finansowania zakupu praw i rzeczy.

Pani/Pana dane osobowe nie zostaną ujawnione podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
b. prawo dostępu do swoich danych;
c. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest konieczne w związku z zawieraną umową. Nie jest możliwe prowadzenie współpracy bez podania danych osobowych.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Jednocześnie informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w przepisach RODO, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach dotyczących poszczególnych usług.

Ponadto wskazujemy, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektronicznych a ich udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Partnerzy

  • wojtacha team
  • Polaris
  • Śląsko-opolski Związek Hodowców Koni
  • Garden Bruk
  • Indyk Śląsk

Dojazd

Ośrodek Jeździecki Lando
ul. Pod lasem 11
42-674 Ptakowice
GPS: 50°25’03.5″N 18°48’02.4″E
Powrót do góry